Onderwijsvernieuwing door blended learning en activerend leren

Met blended learning worden onderwijsactiviteiten bedoeld die een systematische en betekenisvolle combinatie van face-2-face interacties (offline) met online interacties zijn tussen studenten, docenten en onderwijsbronnen. Blended learning wordt ingezet als middel om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren vanuit een wetenschappelijk onderbouwd, onderwijskundig perspectief.

Traditionele colleges en werkgroepen worden bij blended learning aangevuld met een online omgeving waarin studenten dieper in kunnen gaan op de stof, aan opdrachten samenwerken, ideeën uitwisselen op discussiefora, feedback aan elkaar te geven en zichzelf toetsen. Daarnaast dragen ‘blended’ werkvormen bij aan activerend leren.

De sterke kanten van offline en online onderwijs worden bij blended learning met elkaar gecombineerd. Het directe contact tussen docent en student wordt aangevuld met het op elke plek, op elke tijd aanwezig zijn van het onderwijsmateriaal. De online omgeving is daarbij een aanvulling op de offline omgeving.

De docent blijft uiteindelijk degene die bepaald in hoeverre studenten zelf mogen kiezen en welke onderdelen online worden uitgevoerd en welke offline.


Docent Mediastudies Toni Pape vertelt in onderstaand filmpje over zijn ervaringen:

 


Activerend leren

Een belangrijk theoretisch fundament voor Blended Learning is dat het bijdraagt aan activerend leren. Activerend leren gaat o.a. over (de variatie in) werkvormen die aan studenten worden aangeboden en die van studenten een actieve bijdrage vragen aan het leerproces en hen aanzetten tot kritisch denken. Door studenten binnen een module meteen actief bij het leerproces te betrekken, bijvoorbeeld door tussentoetsen en andere actieve onderwijsvormen, wordt voorkomen dat studenten zich pas actief op de lesstof gaan richten aan het eind van een module, als zij tentamen moeten doen.

Door ICT-middelen te gebruiken in je onderwijs stimuleer je studenten om actief te leren. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door:

  • leermaterialen flexibel aan te bieden (o.a. webcolleges)
  • onderwijsactiviteiten/werkvormen die in de werkgroep/het college zijn gestart online verder te laten gaan
  • via online middelen in te zetten op verbinding/groepsvorming, denk aan gebruik van sociale netwerken
  • kennisclips aan te bieden waarmee een steeds geavanceerder begrip en opbouw van het begrip wordt gefaciliteerd
  • formatieve toetsen (en mogelijk learning analytics) in te zetten om aan de student inzicht te geven in het eigen leerproces
  • tools te gebruiken waarin docent- en student-feedback (peer-feedback) worden gecombineerd.

Lees meer over Blended Learning en activerend leren of vraag een project aan: