Team ICT in het onderwijs (ICTO) FGw draagt, naast de reguliere werkzaamheden, in samenwerking met docenten en centrale diensten bij aan activiteiten op het gebied van onderwijsvernieuwing. Daarnaast verzorgen medewerkers van Team ICTO Fgw workshops, demonstraties en presentaties en nemen zij zelf deel aan trainingen en aan studiedagen, conferenties en congressen. In het onderstaande overzicht volgt meer informatie over de activiteiten die per jaar plaatsvonden.


2020

Projecten 

 • Implementatie cijferberekeningstool– i.s.m. projectleider ICTS, productteam Canvas en ontwikkelaars FNWI implementeren in de FGw van de door FNWI ontwikkelde cijferberekeningstool in Canvas 
 • Input ontwikkeling & uitrol cijferregistratietool–  i.s.m. Facultaire werkgroep, SIS LFB, Onderwijsadministratie, Projectleider, Datanose-team 
 • Uitvoering van de controle door Stichting UVO (voorheen: PRO) – i.s.m. UB uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. de voorbereiding van de controle door Stichting UVO op het rechtmatig gebruik van auteursrecht in de digitale leeromgeving Canvas 
 • Scriptieworkflow–  i.s.m. de studentenadministratie inrichten van een workflow voor de administratie rondom scripties (plagiaatcontrole, beoordelingsformulieren, etc.) 
 • Pilot mobiele Clipstudio–  i.s.m. AVC en huisvestingsontwikkeling 
 • Pilot hybride onderwijs – aanschaf van en uitvoeren van experimenten met mobiele (hybride) opnameapparatuur en ontwikkelevan informatiemateriaal en didactische modellen (Meeting Ows en Logitec camera’s) 
 • Bijdrage aan de Centrale Keep on Teaching Canvascursus/website –  i.s.m. collega’s van facultaire ICTO’sTLC’s en ICTS ondersteunen van online onderwijs 
 • Uitfasering Turnitin en implementatie Urkund 
 • Ontwikkelen en ondersteunen van summatieve thuistoetsen in Canvas i.p.v. op locatie in de standaard digitale toetsomgeving TestVision Online
 • Ontwikkelen en ondersteunen van alle summatieve toetsen met een multiple choice onderdeel in TVO i.p.v. op locatie of in Canvas 
 • Pilot RelanPRO webversie –  i.s.m. docenten van de afdeling moderne vreemde talen formatief en summatief toetsen van taalvaardigheidsontwikkeling 

Overige werkzaamheden 

 • Adviseren over het aanbieden van onderwijs op afstand aan bestuur en staven 
 • Samenwerken met diensten en collegafaculteiten aan een geschikte digitale onderwijsomgeving die ingezet wordt bij het verzorgen van onderwijs op afstand 
 • Ondersteunen van docenten bij het uitvoeren van onderwijs op afstand 
 • Adviseren over beursaanvragen voor onderwijsinnovatie 
 • Adviseren over en ondersteunen bij online Matching 
 • Opzetten proces digitaal toetsen tijdens corona 
 • Technisch – en inhoudelijk, in samenwerking met de toetsdeskundigen – adviseren over toetsinrichting 
 • Opzetten TestVision-testtoets, studenthandleidingen en een studentcommunicatiekanaal zodat studenten vertrouwd aan de slag konden met online toetsing via TestVision
 • Voorbereiden en doorvoeren in het systeem en implementeren in de organisatie van nieuwe functionaliteiten en plugins in de digitale leeromgeving en uitfaseren van oude tools (zie een opsomming van wijzigingen onderaan dit activiteitenoverzicht)

Verzorgen van workshops, demonstraties en presentaties 

 • Online webinars Zoom 
 • Online webinars activerende werkvormen in afstandsonderwijs 
 • Online webinar digitaal toetsen van taalvaardigheid 
 • Online webinar digitale tools voor taalvaardigheidsontwikkeling 
 • Rondleidingen digitale toetsomgeving 
 • Online cursus Canvas – Beginnerscursus voor docenten over het gebruik van Canvas 
 • Workshop Canvas – Opzetten van een cursus onder begeleiding van de facultair functioneel beheerder van Canvas 
 • Rondleidingen cijferregistratietoolsamen met de projectleider 
 • Rondleidingen TestVision Online aan alle docenten die hierop een toets afnamen en het platform nog niet kenden 
 • Bijstaan van de toetsdeskundigen met technische raadgeving wanneer zij docentteams onderwezen op het gebied van veilig toetsen in tijden van corona 

Professionalisering Team ICTO (trainingen, studiedagen en conferenties) 

 • SURF Onderwijsdagen 2020 – Nederlandse conferentie op het gebied van onderwijsinnovatie en ICT 
 • Inhoudelijke presentaties over onderwijsontwikkelingen – Tweewekelijkse presentaties door medewerkers van Team ICTO over trends en vernieuwingen in het hoger onderwijs, professionalisering en effectiviteit 
 • SURF Seminars: 
  • Hybride lesgeven mbv Teams 
  • Activeren van studenten 
  • Hybride onderwijs 
 • Online training Werken op afstand: Vitaliteit en veerkracht: 
 • SURF leergang Doorontwikkeling DLO 
 • Online training Werken op afstand: Het goede online gesprek 
 • Educause seminars:  
  • Activeren van studenten met Microsoft Teams 
  • Hybrid learning 
  • Online binding van studenten
 • UvA Opportunity Programme (1 medewerker)

Deelname aan commissies, overleggen en gebruikersgroepen 

 • Canvas Functional Change Advisory Board (FCAB) 
 • Centraal overleg Contactpersonen digitaal toetsen 
 • DLO Board 
 • Keep on Teaching UvA 
 • Community Video 
 • FGw Projectteam Cijferregistratie 
 • Workshop AcZ Onderwijsvisie UvA 
 • Workshop AcZ toekomst van digitalisering 
 • Workshops DLO-board Wat willen docenten & wat heeft het onderwijs nodig? 
 • Wersessies Visie studentcommunicatie 
 • Facultaire Werkgroep Eindcijferberekening en Eindcijferregistratie 
 • Samenwerking toetsdeskundigen en functioneel beheer digitaal toetsen 

Wijzigingen in de DLO

 • Implementatie Leganto/Readers (Nieuwe Readertool UB) 
 • Implementatie New Gradebook  
 • Implementatie  Group Batch Enrollment tool 
 • Implementatie  Zoom 
 • Implementatie Groupify 
 • Implementatie Eindcijferberekeningstool Final Grades 
 • Implementatie Perusall 
 • Implementatie Kaltura 
 • Implementatie Urkund ter vervanging van Turnitin 
 • Uitfasering Turnitin Feedbackstudio 
 • Implementatie Teams (tool om Teams aan te maken vanuit Canvas) 
 • Uitfasering Google G-Suite 
 • Koppeling Canvas Kalender – rooster.uva.nl 
 • Implementatie Docentkoppeling 

2019

Projecten
 • Uitvoering facultaire strategie activerende werkvormen en Blended Learning (projectteam Blended Learning) – werken aan drie doelen: 1) kennisdeling, 2) docentprofessionalisering en 3) meer inzicht in onderwijs en onderzoek
 • Implementatie cijferberekeningstool (i.s.m. projectleider ICTS, productteam Canvas en ontwikkelaars FNWI) – implementeren in de FGw van de door FNWI ontwikkelde cijferberekeningstool in Canvas
 • Voorbereiding van de controle door Stichting UVO (voorheen: PRO) – uitvoeren van werkzaamheden in samenwerking met de UB  .b.t. de voorbereiding van de controle door Stichting UVO op het rechtmatig gebruik van auteursrecht in de digitale leeromgeving Canvas
 • Scriptieworkflow –  i.s.m. de studentenadministratie inrichten van een workflow voor de administratie rondom scripties (plagiaatcontrole, beoordelingsformulieren, etc.)

 

Verzorgen van workshops, demonstraties en presentaties
 • Online cursus Canvas – Beginnerscursus voor docenten over het gebruik van Canvas
 • Workshop Canvas – Opzetten van een cursus onder begeleiding van de facultair functioneel beheerder van Canvas
 • ABC-Training Blended Learning – Training waarin docenten werken aan het (her)ontwerp van een cursus (gebaseerd op de ABC training van het UCL, i.s.m. het UvA TLC)
 • Voorbereidingen Facultaire Onderwijsconferentie – In samenwerking met de docenTENkamer voorbereiden van een onderwijsconferentie met betrekking tot Smart teaching
 • Workshop Blended Learning – Workshop voor BKO-docenten m.b.t. het inzetten van blended learning in hun onderwijs

 

Professionalisering Team ICTO (trainingen, studiedagen en conferenties)
 • Annual Teaching and Learning Conference Blended and Active Learning: where are we now, and where do we want to be?Conferentie in Glasgow op het gebied van blended learning en activerende werkvormen
 • SURF Onderwijsdagen 2019 – Nederlandse conferentie op het gebied van onderwijsinnovatie en ICT
 • Educause 2019 – toonaangevende conferentie op het gebied van ICT in het onderwijs
 • Inhoudelijke presentaties over onderwijsontwikkelingen – Tweewekelijkse presentaties door medewerkers van Team ICTO over trends en vernieuwingen in het hoger onderwijs, professionalisering en effectiviteit
 • SURF Seminar Ruimte creëren voor onderwijsvernieuwing in de digitale leeromgeving
 • Voeren van jaargesprekken – training door Jan Jacob de Groot over het voeren van zinvolle jaargesprekken

 

Deelname aan commissies, overleggen en gebruikersgroepen
 • Canvas Functional Change Advisory Board (FCAB)
 • Centraal overleg Digitaal Toetsdeskundigen
 • DLO Board
 • TQIo’s overleg (Teaching Quality and Innovation-officers)
 • Community Video

2018

Projecten
 • Uitvoering facultaire strategie activerende werkvormen en Blended Learning (projectteam Blended Learning) – werken aan drie doelen: 1) kennisdeling, 2) docentprofessionalisering en 3) meer inzicht in onderwijs en onderzoek. Bij deze uitvoering is gewerkt aan:
  • Onderzoek naar bruikbare tools binnen de humanities, hetgeen heeft geresulteerd in een aantal producten (brochure, info-sheets, database onderwijstools)
  • Opstellen van een batenkaart waarin schematisch de baten van de uitvoering van de strategie voor de facultaire organisatie zijn weergegeven (zie batenkaart)
  • Ontwikkeling van een poster en een infographic (zie infographic)
  • Uitvoering van interviews met alle opleidingsdirecteuren, op basis waarvan verschillende aanknopingspunten pro-actief zijn nagelopen van waaruit mogelijke pilots zijn ontstaan
  • Uitvoering en begeleiding van verschillende pilot projecten (zie overzicht)
  • Opstellen en uitvoeren van communicatie- en evaluatieplannen
 • Implementatie Canvas (i.s.m. centrale projectgroep Implementatie Canvas) – implementeren van de nieuwe universitaire digitale leeromgeving in de FGw (website)
  • Ontwikkeling Canvas sjablonen voor o.a. digitaal toetsen en Blended Learning
 • Fix Your Vowels (i.s.m. ICTS) – vooronderzoek naar de wenselijkheid van, mogelijkheden voor en kosten van het ontwikkelen van software waarmee studenten zelfstandig hun uitspraak in een vreemde taal kunnen trainen en feedback ontvangen op basis van automatisch gegenereerde visuele feedback
 • Vernieuwing website team ICTO – Volledige herziening website, uitgebreid en nieuwe vormgeving
 • Ontwikkeling database voor onderwijstools – Via website aanbieden van database met daarin onderwijstools, zoals apps en werkvormen, voor het hoger onderwijs, gemakkelijk doorzoekbaar (zie database onderwijstools)
 • Ontwikkeling sjabloon voor practical evidence based research – Op basis van literatuur ontwikkelen van sjabloon met daarin criteria voor het doen van onderzoek en evaluaties binnen de onderwijspraktijk van de FGw

 

Overige werkzaamheden
 • Ontwikkeling memo kennisclipstudio (i.s.m. AVC en UB) – De memo betreft het ontwikkelen van een studio voor het maken van kennisclips, gesitueerd in het PC Hoofthuis (de memo moet nog door de stuurgroep behandeld worden

 

Verzorgen van workshops, demonstraties en presentaties
 • Online cursus Canvas – Beginnerscursus voor docenten over het gebruik van Canvas
 • Workshop Canvas – Opzetten van een cursus onder begeleiding van het projectteam Canvas
 • Inloopspreekuren Canvas – Wekelijks inloopspreekuren voor docenten
 • ABC-Training Blended Learning – Training waarin docenten werken aan het (her)ontwerp van een cursus (gebaseerd op de ABC training van het UCL, i.s.m. CILT)
 • Presentaties Blended Learning bij stafvergaderingen – Verzorgen van een presentatie bij alle stafvergaderingen van de afdelingen binnen de FGw, gericht op het inzichtelijk maken voor docenten wat Blended Learning is, hoe we werken aan de uitvoering van de facultaire strategie en welke ondersteuning wij daarbij kunnen bieden
 • Themabijeenkomst Blended Learning – Feestelijke bijeenkomst waarin aandacht is besteed aan good practices op het gebied van Blended Learning, een keynote is gegeven over onderwijsinnovaties en discussie heeft plaatsgevonden over de misconcepties rondom het begrip Blended Learning
 • Themasessies SURF Onderwijsdagen – Twee sessies over Blended Learning verzorgd door het projectteam Blended Learning: één discussiesessie over misconcepties rondom Blended Learning en één presentatiesessie over de wijze waarop de FGw de strategie heeft geïmplementeerd
 • Workshop Blended Learning – Workshop voor BKO-docenten m.b.t. het inzetten van blended learning in hun onderwijs

 

Professionalisering Team ICTO (trainingen, studiedagen en conferenties)
 • SURF Onderwijsdagen
 • OEB Conferentie
 • ABC-Training UCL – Train de trainer bijeenkomst verzorgd door ontwikkelaars van de ABC-Training, gegeven door UCL
 • Inhoudelijke presentaties over onderwijsontwikkelingen – Tweewekelijkse presentaties door medewerker Team ICTO over trends en vernieuwingen in onderwijsland
 • Exceltraining

 

Deelname aan commissies, overleggen en gebruikersgroepen
 • ICTO-Platform
 • Canvas Functional Change Advisory Board (FCAB)
 • TQIo’s overleg (Teaching Quality and Innovation-officers)
 • Community Video
 • Overleg met facultaire matchmaker kennisdeling
 • Klankbord videoworkshop (vanuit CILT)
 • Focusgroep FeedbackFruits (vanuit O&O ICTS)

 


2017

Projecten
 • Implementatie Canvas (i.s.m. centrale projectgroep Implementatie Canvas) – implementeren van de nieuwe universitaire digitale leeromgeving in de FGw (website)
 • Ontwikkeling Online Repository (i.s.m. UB) – ontwikkelen van een online repository t.b.v. het opslaan, bewaren, vinden en ontsluiten van onderwijscontent voor onderwijs in de moderne vreemde talen in het algemeen en voor de onderwijsonderdelen die ontwikkeld worden in het kader van het project Blended taalverwerving in het bijzonder
 • StudentResearch (i.s.m. ICTS) – ontwikkelen van een platform waarop studenten het aanbod kunnen bekijken van onderzoeksopdrachten waarbij zij actief betrokken kunnen zijn zodat studenten al vroeg in hun opleiding een beeld krijgen van de rijkdom van het onderzoek aan de UvA en de variëteit aan werkzaamheden die bij het uitvoeren van onderzoek komt kijken
 • Fix Your Vowels (i.s.m. ICTS) – vooronderzoek naar de wenselijkheid van, mogelijkheden voor en kosten van het ontwikkelen van software waarmee studenten zelfstandig hun uitspraak in een vreemde taal kunnen trainen en feedback ontvangen op basis van automatisch gegenereerde visuele feedback
 • Student Generated Content (i.s.m. docenten FGw / in het kader van UvA Grassroots) – uitvoeren van enkele pilots waarin docenten onderwijs ontwikkelen waarbij studenten zelf onderwijscontent creëren
 • MOOC Beter Schrijven (adviesrol t.b.v. INTT) – adviseren over keuze voor en hosting van een platform voor de MOOC Beter Schrijven en technische ondersteuning bij de ontwikkeling van de MOOC (website)

 

Overige werkzaamheden
 • Formuleren Facultaire strategie Blended learning (i.s.m. onderwijsdirecteuren, FSR, facultaire werkgroep Blended learning) – coördinatie van het opstellen van een rapport over een facultaire strategie blended learning op verzoek van het Centre for Innovation in Learning and Teaching (CILT).

 

Verzorgen van workshops, demonstraties en presentaties
 • Trends in ICT en onderwijs – presentatie van trends op het gebied van ICT en onderwijs voor docenten van het Instituut voor Nederlands taalonderwijs en taaladvies (INTT)
 • Trends in ICT en onderwijs – presentatie van trends op het gebied van ICT en onderwijs voor docenten van Neerlandistiek
 • Gastcollege Masterlanguage – masterclass voor studenten van de Masterlanguagecursus Taalkunde in het onderwijs over trends in blended learning en ICT in het onderwijs
 • Informatiebijeenkomst voor (nieuwe) medewerkers – korte presentatie van Team ICTO en de ondersteuning die het team biedt aan docenten
 • TestVision Online – Informatiebijeenkomst voor docenten met digitale toetservaring over de implementatie van TestVision Online

 

Professionalisering Team ICTO (trainingen, studiedagen en conferenties)
 • The Politics of Open – bezoek met de UvA-brede werkgroep Open Content aan een conferentie georganiseerd door de Association for Learning Technology (ALT) in april 2017 op het gebied van het gebruik van open content in het onderwijs [conferentiewebsite]
 • Seminar Virtual reality in het onderwijs: didactisch redeneren in de praktijk – bijwonen van bijeenkomst georganiseerd door SURF op het gebied van virtual en augmented reality [verslag]
 • SURF-bijeenkomst Inspiratiemiddag onderwijsinnovatie
 • SURF Onderwijsdagen
 • Educause 2017 – bezoek aan de conferentie Educause in Philadelphia
 • Connected Curriculum – Bezoek aan de conferentie georganiseerd door UCL over researchintensief onderwijs

 

Deelname aan commissies, overleggen en gebruikersgroepen
 • ICTO-platform
 • Overleg contactpersonen digitaal toetsen
 • Blackboardbeheerdersoverleg
 • Expertisegroep Onderwijs (EGOw)
 • Centre for Innovation of Learning and Teaching (CILT) (namens onderwijsdirecteur)
 • Projectstuurgroep implementatie Canvas (namens CILT)
 • TQIo’s-overleg (Teaching Quality and Innovation-officers)

 


2016

Projecten
 • Toekomst Elektronische Leeromgeving (i.s.m. projectteam TEL) – inventarisatie van de wensen van docenten m.b.t. een nieuwe digitale leeromgeving [projectwebsite]
 • Innovatief digitaal toetsen FGw – onderzoek naar de mogelijkheden en voorwaarden voor innovatief digitaal toetsen
 • Vooronderzoek Leerlijnentool – onderzoek naar de wensen, mogelijkheden en succesvolle praktijken elders voor wat betreft de visualisatie van doorlopende leerlijnen door curricula heen
 • Blended taalverwerving (i.s.m. opleidingsdirecteur en docenten diverse talenopleidingen) – advies bij ontwikkelen van taalvaardigheidsmodules met gebruikmaking van bestaand en  online didactisch materiaal in combinatie met (nieuwe vormen van) face-to-face-onderwijs om zo te komen tot de ontwikkeling van een blended onderwijsvorm specifiek gericht op het moderne vreemde talenonderwijs [projectbeschrijving]
 • Beter schrijven (i.s.m. UvA INTT/HvA dienst studentenzaken, gefinancierd door SURF) – advies en ondersteuning bij het ontwikkelen van een MOOC (Massive Open Online Course) [projectbeschrijving]

 

Overige werkzaamheden
 • Website icto.humanities.uva.nl – ontwikkeling van een website voor docenten over nuttige toepassingen en valkuilen van de inzet van ICT voor het onderwijs [homepage]

 

Verzorgen van workshops, demonstraties en presentaties
 • Themabijeenkomst Blended learning voor opleidingsdirecteuren (i.s.m. onderwijsbeleid) – discussiebijeenkomst over het nut en de wenselijkheid van blended learning voor FGw in de onderwijszaal van de toekomst
 • Workshops toptools (i.s.m. facultaire werkgroep Blended learning) – korte presentaties van docenten over ICTO-tools die waardevol zijn in het onderwijs en mini-workshops over de werking van deze tools
 • Informatiebijeenkomst voor (nieuwe) medewerkers – korte presentatie van de ondersteuning die Team ICTO docenten biedt
 • Posterpresenaties Onderwijsdag Docentenkamer – posterpresentaties over Team ICTO en Student Generated Content

 

Professionalisering Team ICTO (trainingen, studiedagen en conferenties)
 • Prince 2 – medewerkers van ICTO FGw hebben een verkorte training Projectmanagement volgens Prince 2 gedaan
 • BISL – een medewerker heeft een trainging BISL, een framework voor business informatiemanagement, gevolgd
 • Cursus Leidinggeven – twee medewerkers hebben de cursus Beginnend leidinggeven gevolgd
 • Cursus English for Support Staff – twee medewerkers hebben de cursus English for Support Staff gevolgd
 • SURF Onderwijsdagen – alle medewerkers hebben de SURF Onderwijsdagen 2016 bijgewoond
 • SURF-bijeenkomst Digitaal toetsen – een medewerker heeft een bijeenkomst van SURF over digitaal toetsen gevolgd

 

Deelname aan commissies, gebruikersgroepen
 • ICTO-platform
 • Overleg contactpersonen digitaal toetsen
 • Blackboardbeheerdersoverleg
 • Contactpersonenoverleg digitaal toetsen
 • Expertisegroep Onderwijs (EGOw)