Onderwijsinnovatie en het opschalen van succesvolle pilots met ICTO-tools kosten veel tijd en geld. Gelukkig zijn er mogelijkheden voor tegemoetkoming in de kosten of financiering van een deel van het innovatie- of opschalingsbudget. Neem voor meer informatie contact op met icto-fgw@uva.nl.

 

BA-innovatieprogramma CoH FGw UvA

Het BA-innovatieprogramma is een programma van het College of Humanities van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Vanuit dit programma worden projecten gericht op docentdeskundigheid, onderwijskwaliteit en curriculumvernieuwing gesubsidieerd en gecoördineerd. Meer informatie over dit programma, de projecten en de mogelijkheid om een nieuw project aan te vragen is te vinden op de website over het BA-innovatieprogramma.


Grassrootprojecten

Jaarlijks stelt de Expertisegroep Onderwijs van de UvA financiën beschikbaar voor de uitvoering van Grassroots; kleinschalige onderwijsinnovaties.
Heb je een idee voor het uitvoeren van een Grassroot? Het format voor het indienen van een voorstel is te downloaden via de Grassroot website.
Via deze site zijn ook de criteria te vinden waaraan een voorstel moet voldoen.


SURF innovatieprojecten

Open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en voor verhoging van studiesucces. De minister van OCW stelt daarom geld beschikbaar voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs van SURFnet. De derde call for proposals staat nu open. Je kunt tot 15 december 2016 je projectvoorstel indienen. Meer informatie over deze “call for proposals” vindt je op de site van SURF.


Blended Learning pilots

Vanuit de facultaire strategie activerende werkvormen en Blended Learning faciliteren wij docenten bij het doen van (kleinschalige) pilots. Dit programma richt zich met name op duurzame inbedding van nieuwe, activerende en digitale didactiek. Meer informatie over dit programma, de projecten en de mogelijkheid om een nieuw project aan te vragen is te vinden op deze website onder het kopje Blended Learning.